رویدادهای علمی و پژوهشی

سرریز دیجیتال چیست؟

سرریز دیجیتال چیست؟

سرریز دیجیتال هنگامی رخ می دهد که فناوری انتقال دانش، نوآوری کسب و کار، و بهبود عملکرد یک شرکت را در میان صنایع و بین زنجیره های تامین شتاب می دهد، تا یک تاثیر اقتصادی توسعه پایدار به دست آید.

ادامه مطلب