هیات علمی

فرهاد پولادی

فرهاد پولادی

استادیار
محمد رضا هدایتی

محمد رضا هدایتی

استادیار
صمد صمدیانی

صمد صمدیانی

مربی
محمد عروتی نیا

محمد عروتی نیا

دانشیار
علی اصغر عمیدیان

علی اصغر عمیدیان

استادیار
عظیم فرد

عظیم فرد

استادیار
محسن گرامی

محسن گرامی

استادیار
زهره مافی

زهره مافی

مربی
رضا فاضل

رضا فاضل

استادیار